Náměstí je dominantním a významným prostorem Řevnic. Domy na něm mají zaručen komfortní předprostor pro doplňkový prodej a prezentaci v exteriéru. U kaváren a restaurací jsou sezónní předzahrádky. Střed je naopak uvolněn, zklidněn a zcela věnován trávení volného času, příležitostným obchodním a kulturním akcím. Chodci mají v ploše náměstí největší míru svobody. Náměstí je otevřené, průhledné a vzdušné. Každý si svobodně volí svou cestu, kudy náměstím projde.

 

A) ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Náměstí je dominantním a významným prostorem Řevnic a tvoří jejich nedílnou součást. Návrh by tedy neměl dle autorů vytvářet výrazně odlišný typ prostoru, při zachování základní funkcí a dějů na náměstí.

Výrazným prvkem zůstává a v dohledné době i zůstane komunikace II. třídy, která sice vede skrz náměstí, ale zároveň přivádí do území život. Funkci současné automobilové dopravy nelze vyloučit, ale lze jí do jisté míry plošně omezit a zklidnit, při zachování obslužnosti místa. Autobusová zastávka zůstává v centru dění na náměstí, neboť je jeho nedílnou součástí a do jisté míry i ovlivňuje četnost a místo setkávání.

Domy na náměstí mají zaručen komfortní předprostor pro doplňkový prodej a prezentaci v exteriéru, u kaváren a restaurací jsou sezónní předzahrádky. Střed je naopak uvolněn, zklidněn a zcela věnován trávení volného času, příležitostným obchodním a kulturním akcím. Chodci mají v ploše náměstí největší míru svobody. Náměstí je otevřené, průhledné a vzdušné. Každý si svobodně volí svou cestu, kudy náměstím projde.

Nejdůležitější místa náměstí jsou oázy, kde se lze zastavit, osvěžit se. Jsou navržena místa pro setkávání s přáteli, nebo příjemné a klidné jednání, schůzky zamilovaných, prostředí trhů, zábavy a příležitostných výstav.

B) PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Při návrhu jsme se snažili o co největší otevřenost a prostupnost území. Zejména propojení převážně komerčního parteru po obvodu náměstí s uvolněným klidným středem.

Plochy potřebné pro dopravu jsou minimalizované a návrh v maximální míře podporuje pohyb chodců. Plocha náměstí je v co největší míře srovnána do jedné výškové úrovně.

Na povrch náměstí je téměř výhradně použita kamenná dlažba různých formátů, barevnosti s různým způsobem kladení, čímž jsou vymezeny dílčí funkční plochy. Zklidněné komunikace jsou dále pro bezpečnost lemovány liniemi sloupků a zapuštěných obrubníků.

Doprava na Pražské ulici bude zklidněna a rychlost bude snížena na 30 km/h. V místě náměstí budou doplněny dva přechody, které zajistí plynulý pohyb chodců. Křížení ulic Komenského a Mníšecká je řešeno křižovatkou ve tvaru T, obdobně jako v dřívější studii Josefa Pleskota. Opletalova ulice je zklidněnou komunikací v jedné úrovni s chodníky a zabezpečuje obsluhu přilehlého území a náměstí samotného. V části na náměstí je umístěna zastávka autobusu a dále je v Opletalově navrženo parkování. Ulice je jednosměrná od Pražské k Palackého náměstí. Při severní straně náměstí a před farou vede zklidněná komunikace s pohybem pěších, parkováním pro rezidenty a návštěvníky místa. Před obchody na jižní straně náměstí je velkorysý předprostor, který je určen zejména pro chodce a v omezené míře pro zásobování. Volné zásobování předpokládáme pouze v ranních hodinách, za použití výsuvných sloupků. Po zbytek dne bude vjezd před obchody možný pouze na povolení. Ulice legií bude jednosměrná od náměstí a bude zde možno oboustranně zaparkovat.

 Pokud má náměstí navazovat na charakter zahradního města, považujeme za vhodné zrevidovat stávající zeleň. Pokusit se odstranit slabé a podpořit silné stránky stávající vegetace. V návrhu jsme odstranili nevhodné dřeviny a některé nefunkční zelené plochy a naopak doplnili zeleň v alejích lemujících komunikace. Hlavní silniční komunikace procházející územím je kromě vysoké zeleně také lemována pásem vysokých travin. Ten tvoří určitý zelený filtr mezi komunikací a plochami náměstí. Náměstí zahradního města, dle našeho názoru, nečinní co největší výměra zelených ploch, ale především funkčnost a užitnost zeleně. 

 

Pro náměstí byla navržena kompletní řada městského mobiliáře. Sedací mobiliář byl navržen jako variabilní, sestavitelný z libovolných komponent. Takto je možno tvořit libovolné sestavy laviček či laviček pro jednotlivce. Některé lavičky je možné přetočením upravit na sezení se zadním opěrátkem. Výška lavičky je v obou polohách rozdílná, s ohledem na pohodlné sezení v nízké poloze, kterou využijí zejména mladí. Sezení ve vyšší poloze v zavřeném stavu přijde vhod většině starších lidí. Pro konstrukci mobiliáře jsme volili kombinaci dvou materiálů – kov / dřevo. Stávající kamenná kašna bude zrestaurována a bude ji navrácena původní barevnost. Středový sloup kašny bude nahrazen vodotryskem a rozprašovačem, který bude oceněn zejména v letních měsících na ochlazení vzduchu.

 C) ORIENTAČNÍ ROZPOČET REALIZACE

 

Předpokládaná cena realizace návrhu činí 21 mil. Kč bez DPH.

Autor:

 

 

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Vojtěch Rýzner

Ing. Pavla Fantyšová

Ing. arch. Kateřina Stiehlová

Fáze:

Studie (září 2015)

Spolupráce:

 

 

studio reaktor

Ing. arch. Stanislav Heidler

Josef Kadlčík