Navrhli jsme novou podobu Malostranského náměstí v Praze.

Zvolené řešení:

Náměstí je sice dominantním prostorem Malé Strany, ale zároveň její nedílnou součástí. Návrh by tedy neměl dle autorů vytvářet výrazně odlišný typ. Výrazným prvkem dle autorů zůstává a v dohledné době zůstane i doprava.

Fci současné automobilové dopravy nelze vyloučit, ale lze jí do jisté míry plošně omezit a situovat po obvodu řešené plochy včetně odstavných ploch. Trasa tramvají se nemění. Pěší plochy zůstávají v podloubích a u fasád domů. Okrajová část náměstí tak bude vytvářet charakter běžné ulice, tedy fci, kterou dle našeho názoru nelze vyloučit. Tímto řešením se uvolňuje střed plochy pro jiné fce.

Koncepce řešení středové části by neměla být výrazně dominantní. Navrhovaný charakter by měl evokovat spíše původní zadlážděnou plochu, uvolněnou od dopravních fcí. To se projevuje i nyní zarůstáním spár dlažby trávou v nepojížděných místech. Tento princip je použitý jako výchozí v návrhu.

Architektonické a materiálové řešení:

Malá Strana je charakteristická mimo jiné tím, že dochází k většímu prolínání drobné zeleně a zástavby než u jiných historických čtvrtí. Proto se domníváme, že doplnění zeleně přispěje k většímu sjednocení tohoto charakteru. Nehledě na obecnou potřebu zeleně.

Specifický problém, který se dostává již nad rámec tohoto řešení je otázka obecně závazné arch. regulace předzahrádek a vnějších prvků komerčního značení a vybavení. Předpokládáme také, že arch. ztvárnění mobilních prodejních stánků bude jednotné a v odpovídající kvalitě. Pro jejich příležitostné umísťování jsou návrhem vyčleněny základní plochy v obou částech náměstí a jejich konkrétní uspořádání bude v závislosti na typu akce.

Horní část náměstí je z arch. hlediska dokončená, nebyla pozdějšími úpravami nijak znehodnocená. Proto současné principy zásadně neměníme a doplňujeme pouze drobnou architekturou.

Dolní část prodělala více změn. Instalace a deinstalace pomníku maršála Radeckého a E. Denise, nehledě na nutné vedení trolejí. Domníváme se, že současná absence skulbturálních prvků je zde na závadu. Proto navrhujeme umístění sochy maršála. Jako optimální k současným možnostem se nám jeví umístění v ose severní fronty na severním okraji klidové plochy. S orientací hlavního pohledu na jih. Doporučujeme ale soudobou formu instalace do vodní plochy(s hladinou v rovině okolní dlažby). Dominující a poměrně robustní hmotu profesního domu navrhujeme omezit vložením horizontály v ploše před objektem a výsadbou vysoké zeleně u jeho východní fasády.

Návrh předpokládá jak doplnění vysoké zeleně, tak "zatravnění" nepojížděných ploch. To je možné realizovat vložením distančních proužků do spár původní křemencové dlažby a výsevem vhodných rostlin (např. typ sedum).

Rozsah ploch chodníků po obvodu bude zachován (opraven) včetně obrubníků. Parkovací stání budou se "zatravněnou" dlažbou z původních křemencových kostek. Vymezení jednotlivých stání bude vložkami ve spárách dlažby. Dopravní plochy jsou dlážděny novou žulovou dlažbou. Středovou část pak tvoří plochy "zatravněné" dlažby a pražské mozaiky.

Doplňovaná drobná architektura:

·         oddělení dopravní plochy - distanční sloupky

·         tech. vybavení - typ a atyp plynová svítidla

·         mobiliář - atyp lavičky, odpadkové koše, kolostavy, pítko ve formě historické pumpy s deformovaným výtokem

(litina, kovářsky zpracovaná ocel, pískovec)

Dopravní řešení:

Současný princip dopr. řešení se nemění, navrhujeme redukci počtu řadících pruhů u křižovatek na jeden. Odstavné plochy budou s ohledem na zúžení jízdního pruhu (3,5m) s šikmým řazením. Rychlost bude regulována vloženými zpomalovacími prahy. Světelné řízení křižovatky zůstává zachováno.

Řešení tramvají se nemění. Pro autobus je navržena nová zastávka v JZ cípu náměstí. Jedná se o relativně klidovou část z hlediska dopravy i pěších tahů.

Etapizace:

 

Řešená plocha vytváří max. čtyři prostorové celky (horní, dolní část a dvě "ulice"), pro které by byla možná etapizace. Úpravy vzhledem k nově definovaným hranicím fcí a ploch totiž vylučují etapizaci v rámci dílčích prostorových celků.

Autor:

 

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Nikol Kouřimská

Ing. arch. Petr Kouřimský

Fáze:

Soutěž o návrh (2014)